сургалтын гарын авлага

аюулгүй байдал нь эрчим хүч үйлдвэрлэгч эсхүл транзит тээврийн орнуудаас үл хамаардаг. Нийлүүлэлтийн эрчим хүчний аюулгүй байдал нь эрчим хүч импортлогч орнуудын санаа зовох асуудал ...

Nomin Holding

1993 онд Монгол улсад ажиллаж байсан ОХУ-ын хангамж үйлчилгээний газрын механикжсан агуулахын цогцолборыг төр хүлээн авснаар агуулахын үйл ажиллагаа голчлон эрхлэх болсон бөгөөд 1998 оны 11-р сард хувьчлагдан Хувьцаат ...

1/10/2021 Хэвлэх хувилбар

2.2. Цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барьж, эрчим хүчний нэгдс эн сүлжээнд холбох тохиолдолд энэ дүрмийн 2.1-д заас ан баримт бичгээс гадна …

2.3. ТТЗЭ нь дараах эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд: 2.3.1.хэрэглэгчийн үүсгүүрийг түгээх сүлжээнд холбоход Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийг мөрдөх; 2.3.2.бага оврын үүсгүүрийг холбуулах хүсэлтийг ...

Хог хаягдал | NDC

Хог хаягдлын салбарын ХХЯ-ыг бууруулах суурь сценари: Хог хаягдлаас ялгарч буй нийт хүлэмжийн хийн хэмжээ 2014 оны байдлаар 1990 онтой (55.6 мян. т СО2 -экв.) харьцуулахад 159.9 мян. т СО2 -экв. болж 2.9 ...

What You Need to Know About the Energy Crisis

Их Британи одоо тивийн Европ дахь үндэсний өмчит аж ахуйн нэгжүүд худалдан авсан нийтийн аж ахуйн (эрчим хүч, ус, төмөр зам) неолиберал хувьчлалын үр дагаврыг даван туулж байна.

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй. Нүүр. Засгийн газрын тогтоол. ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ (Засгийн газрын 2020 оны 97 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон) Хүчингүй эрх зүйн акт. Хавсралт ...

Танилцуулга

Танилцуулга. 2001 онд шинэчлэгдэн батлагдсан Эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Эрчим хүчний зохицуулах газар байгуулагдсан. 2011 оны 12-р сарын 09-ний өдөр УИХ-аас Эрчим хүчний тухай хуульд ...